Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/23165

Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 21.11.2019 13:21 - 20.12.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Číslo spisu VO MK/A/2019/23165
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 749 993,00 EUR
Hlavný CPV 50232000-0 Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie
(ďalej len CSS), elektronických dopravných značiek (ďalej len EDZ) a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe verejného
obstarávateľa (ďalej spolu aj zariadenia) - vykonávanie pravidelnej údržby CSS, EDZ a meračov rýchlosti,
programátorských činností, odborných prehliadok a činností súvisiacich s odstránením nefunkčnosti (opravou) zariadení
vrátane súvisiacich stavebných prác a dodávok výrobkov/materiálov nevyhnutných na plnenie zákazky s ich dopravou na
miesto použitia.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH