Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/22709

Zabezpečenie stráženia rozostavanej stavby v areáli MŠ Hrebendova

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2019 10:53 - 21.11.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Zabezpečenie stráženia rozostavanej stavby v areáli MŠ Hrebendova
Číslo spisu VO MK/A/2019/22709
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 31 545,60 EUR
Hlavný CPV 79710000-4 Bezpečnostné služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie výkonu bezpečnostnej a strážnej služby vrátane služby informátora a komplexnej ochrany hnuteľného a nehnuteľného majetku objednávateľa v objekte oploteného areálu MŠ Hrebendova situovaného na sídlisku Luník IX, ul. Hrebendova 5, Košice, za podmienok uvádzaných v zmluve – príloha č. 1.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH