Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/22380

Tlač a distribúcia mestských novín

ZRUŠENÉ

27.02.2020 09:24

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 30.10.2019 11:07 - 07.11.2019 12:00

Informácie

Názov predmetu Tlač a distribúcia mestských novín
Číslo spisu VO MK/A/2019/22380
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 25 000,00 EUR
Hlavný CPV 79824000-6 Tlačiarenské a distribučné služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Formát mm 297x210
Väzba V1
Váha g 135g (obálka) + 60g vnútro
Náklad ks 90 000
Počet strán 40
Technické vlastnosti Charakteristika
Farebnosť 4+4

Zabezpečenie distribúcie novín v počte 60 000 ks do jednotlivých mestských častí do schránok rodinných domov a bytov v počtoch podľa prílohy. Doručenie 30 000 ks novín na Magistrát mesta Košice.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH