Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/21973

Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta III/3402 Poľov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2019 13:35 - 19.11.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta III/3402 Poľov
Číslo spisu VO MK/A/2019/21973
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 158 632,00 EUR
Hlavný CPV 45233142-6 Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na stavebných úpravách pozemnej komunikácie v rozsahu podľa príloh výzvy, t. j. všetky prípravné a stavebno-technické práce potrebné na vykonanie stavebných úprav pozemnej komunikácie - výmena živičného krytu vozovky, úprava krajníc a rigola, spätná úprava dotknutých plôch vrátane súvisiacich stavebných prác, služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov s dopravou na miesto použitia, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH