Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/21749

Inštalácia zvislého dopravného značenia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 29.10.2019 14:07 - 07.11.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Inštalácia zvislého dopravného značenia
Číslo spisu VO MK/A/2019/21749
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 47 998,00 EUR
Hlavný CPV 45233290-8 Inštalácia dopravných značiek
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Práce na zvislom dopravnom značení pozemných komunikácií - inštalácie, demontáže a opravy dopravných značiek a ich nosičov vrátane dodávky/prenájmu súvisiacich výrobkov s ich dopravou na miesto použitia v rozsahu podľa príloh výzvy č. 2, č. 2.1 a č. 2.2 /zmluva s prílohami č. 1 a č. 2/, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH