Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/21657

Stavebné práce – stavebné úpravy existujúcej komunikácie „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská – Rovníková - Golianova“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.10.2019 14:14 - 05.11.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebné práce – stavebné úpravy existujúcej komunikácie „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská – Rovníková - Golianova“
Číslo spisu VO MK/A/2019/21657
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 89 431,90 EUR
Hlavný CPV 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom diela je zhotovenie stavby (stavebné úpravy): „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova“ podľa projektovej dokumentácie (príloha č.4) a výkazu výmer.
Z hľadiska charakteru stavby ide o dva úseky:
- na úseku od Ladožskej po Rovníkovú ulicu sa jedná o stavebné úpravy pôvodného pešieho chodníka na združený ale prevádzkovo delený chodník pre peších a cyklistov,
- v úseku od Rovníkovej po Golianovu ulicu ide o zmenu charakteru existujúcich peších a automobilových komunikácií na združené komunikácie s cyklistickou dopravou zmenou a
doplnením dopravného značenia.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH