Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/19766

Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov - dokončenie rozostavanej stavby

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Andrea Vedral Némedyová
andrea.vedral@kosice.sk
+421 556419854

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 04.10.2019 12:21 - 30.10.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov - dokončenie rozostavanej stavby
Číslo spisu VO MK/A/2019/19766
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 167 680,00 EUR
Hlavný CPV 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Jedná sa o dokončenie rozostavanej stavby v rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie - revízia marec 2019. Bližšie zhrnutie a špecifikácia prác je v Prílohe č.1 "Zdôvodnenie zmien v projektovej dokumentácii k stavbe "Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ KVP". Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 2 Výzvy - projektová dokumentácia stavby a v Prílohe č. 3 Výzvy výkaz výmer.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH