Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/18201

Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.08.2019 11:59 - 19.08.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova
Číslo spisu VO MK/A/2019/18201
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 172 662,00 EUR
Hlavný CPV 45233142-6 Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na stavebných úpravách pozemnej komunikácie, t.j. všetky prípravné a stavebno-technické práce potrebné na vykonanie stavebných úprav pozemnej komunikácie - výmena krytu a podkladových vrstiev vozovky, spätná úprava dotknutých plôch, súvisiace stavebné práce vrátane dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, dočasné dopravné značenie, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH