Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/18058

Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta II/547 Hlinkova

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.08.2019 14:36 - 15.08.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta II/547 Hlinkova
Číslo spisu VO MK/A/2019/18058
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 97 978,80 EUR
Hlavný CPV 45233142-6 Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na stavebných úpravách pozemnej komunikácie v rozsahu podľa príloh výzvy č. 2, č. 2.1 a č. 2.2 /zmluva o dielo s prílohami č. 1 a č. 2/, t. j. všetky prípravné a stavebno-technické práce potrebné na vykonanie stavebných úprav pozemnej komunikácie: výmena krytu vozovky - odstránenie jestvujúceho krytu, lokálna úprava podkladu, položenie nového živičného krytu z asfaltového betónu, spätná úprava dotknutých plôch, súvisiace stavebné práce vrátane dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, dočasné dopravné značenie, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohách výzvy č. 2.1 – Príloha č. 1 k zmluve o dielo „Špecifikácia, technické požiadavky“ a č. 2.2 – Príloha č. 2 k zmluve o dielo „Výkaz výmer“
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH