Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/17823

Kancelárske potreby

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 19.08.2019 08:00 - 27.08.2019 08:00

Informácie

Názov predmetu Kancelárske potreby
Číslo spisu VO MK/A/2019/17823
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 13 550,00 EUR
Hlavný CPV 30192000-1 Kancelárske potreby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodávka nových, doposiaľ nepoužitých kancelárskych potrieb v zmysle prílohy č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH