Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/17198

Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419881

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2019 11:03 - 26.08.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia
Číslo spisu VO MK/A/2019/17198
Číslo z vestníka VO 21162 - WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 314 942,00 EUR
Hlavný CPV 45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na vykonaní diela „Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta – rekonštrukcia“ podľa DSPRS v členení stavebných objektov:
SO 201-00 Rekonštrukcia mosta
SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia
SO 602-00 Preložka vedenia SEK - ST
v rozsahu podľa zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické/montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie mostného objektu /cestný most na pozemnej komunikácii nad cestou II/547 Čermeľská cesta a nad Čermeľským potokom/, na jeho súčastiach (príslušenstve) a na dotknutých (súvisiacich) zariadeniach vrátane sanácie pohľadových a podhľadových častí nosnej konštrukcie, povrchových úprav betónových a oceľových konštrukcií, odvodnenia, bezpečnostných zariadení, dopravného značenia, terénnych úprav, súvisiacich dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb, a. i. plnenie súvisiace s vykonaním a odovzdaním diela podľa zmluvy a jej príloh. Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu stavby „Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia“, spracovateľ: TUNROAD Engineering, s. r. o., Bratislava, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46 014 454 (ďalej len „DSPRS“) a v prílohách zmluvy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH