Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/16869

Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.08.2019 10:01 - 02.09.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií
Číslo spisu VO MK/A/2019/16869
Číslo z vestníka VO 21976-MSP
Číslo z vestníka EU 2019/S 148-363207
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 8 604 570,00 EUR
Hlavný CPV 45233141-9 Práce na údržbe ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vykonávanie stavebných prác na odstraňovaní lokálnych nedostatkov v zjazdnosti pozemných komunikácií, porúch vozoviek a poškodení rôznych konštrukčných častí pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH