Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/16760

Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.09.2019 09:54 - 30.09.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“
Číslo spisu VO MK/A/2019/16760
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 31 300,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vypracovanie dokumentácie stavby na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby – projekčné riešenie rekonštrukcie mostného objektu vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti s dodaním do sídla verejného obstarávateľa, výkon činnosti autorského dohľadu projektanta, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH