Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/16500

Projektová dokumentácia: Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.07.2019 14:10 - 18.07.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Projektová dokumentácia: Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
Číslo spisu VO MK/A/2019/16500
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 6 614,90 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby: Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice - prístrešky na parkovanie bicyklov a technické riešenie ich osadenia, získanie stanovísk dotknutých orgánov, stavebné úpravy/udržiavacie práce, vrátane kalkulácie nákladov a výkonu autorského dohľadu.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH