Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/15849

Stavba: „Košice - Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná - úprava NN siete, SO 02 - Verejné osvetlenie“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2019 09:21 - 29.07.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Stavba: „Košice - Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná - úprava NN siete, SO 02 - Verejné osvetlenie“
Číslo spisu VO MK/A/2019/15849
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 51 948,20 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Realizácia stavebných prác v rozsahu stavebného objektu: „SO 02 - Verejné osvetlenie“ (stavebník: Mesto Košice) v rámci stavby: „Košice - Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná - úprava NN siete“ (stavebník: spol. VSD, a.s.).

Stavebno-montážne práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu).
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe: Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH