Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/14405

Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419881

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2019 10:46 - 05.06.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"
Číslo spisu VO MK/A/2019/14405
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 88 690,00 EUR
Hlavný CPV 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Projekt je zameraný na stavebno – technické úpravy priestorov odborných učební podporujúcich technické a prírodovedné kompetencie žiakov (polytechnická učebňa a učebne biológie, chémie a fyziky), jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov ZŠ Krosnianska 2, Košice.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH