Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/13336

Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 21.05.2019 13:46 - 03.06.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice“
Číslo spisu VO MK/A/2019/13336
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 55 603,60 EUR
Hlavný CPV 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Projekt je zameraný na rekonštrukciu odborných učební; laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zameranie žiakov, jazykovej učebne pre rozvoj jazykových zručností žiakov ZŠ Polianska, Košice (Učebňa fyziky, Polytechnická učebňa, Učebňa cudzích jazykov).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH