Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/13332

Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2019 13:42 - 17.05.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice“
Číslo spisu VO MK/A/2019/13332
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 54 802,80 EUR
Hlavný CPV 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Projekt je zameraný na rekonštrukciu jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, odborných učební a laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov v ZŠ Staničná 13 (Učebňa biológie, Jazyková učebňa, Polytechnická učebňa, Učebňa IKT).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH