Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/13075

Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419881

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 29.04.2019 14:14 - 10.05.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky
Číslo spisu VO MK/A/2019/13075
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 55 000,00 EUR
Hlavný CPV 71314000-2 Energetika a súvisiace služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je aktualizácia a zosúladenie jestvujúcej koncepcie s platnou legislatívou a zmenami v zásobovaní teplom, ktoré nastali v období od prvého spracovania koncepcie v zmysle § 31 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH