Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/12863

Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 24.04.2019 14:31 - 07.05.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2019/12863
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 17 634,30 EUR
Hlavný CPV 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Projekt je zameraný na stavebno – technické úpravy priestorov odborných učební podporujúcich technické a prírodovedné kompetencie žiakov (polytechnická učebňa, učebne biológie a chémie), jazykovej učebne pre rozvoj jazykových zručností žiakov ZŠ Družicová, Košice.
Stavebno - technické úpravy musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu).
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 3 Výzvy - projektová dokumentácia stavby vrátane výkazu výmer.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH