Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/12736

Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.05.2019 13:00 - 20.05.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2019/12736
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 33 933,70 EUR
Hlavný CPV 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Projekt je zameraný na stavebno – technické úpravy priestorov odborných učební podporujúcich prírodovedné kompetencie žiakov (biológia a chémia) a jazykovej učebne pre rozvoj jazykových zručností žiakov ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH