Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/12705

Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419881

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 23.04.2019 11:55 - 07.05.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2019/12705
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 57 320,70 EUR
Hlavný CPV 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Projekt je zameraný na stavebno – technické úpravy priestorov odborných učební podporujúcich technické a prírodovedné kompetencie žiakov (polytechnická učebňa, učebne biológie a chémie), jazykovej učebne pre rozvoj jazykových zručností žiakov ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice. Bližšia špecifikácia podľa výzvy a jej príloh.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH