Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/11153

Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia THE RUN 2019

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Dana Šťastná
dana.stastna@kosice.sk
+421 556419258

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 23.05.2019 09:50 - 30.05.2019 12:00

Informácie

Názov predmetu Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia THE RUN 2019
Číslo spisu VO MK/A/2019/11153
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 1 700,00 EUR
Hlavný CPV 79952000-2 Služby na organizovanie podujatí
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Na organizáciu podujatia je potrebné zabezpečiť pódium so strechou a jeho ozvučenie – bližšie špecifikované v prílohe č. 1 výzvy - Podrobný opis predmetu zákazky.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH