Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/10794

Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice na rok 2019.

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2019 11:52 - 18.04.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice na rok 2019.
Číslo spisu VO MK/A/2019/10794
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 32 750,00 EUR
Hlavný CPV 90923000-3 Deratizačné služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov za účelom zamedzenia vzniku, šíreniu a obmedzeniu výskytu prenosných ochorení, dezinfekciou a reguláciou živočíšnych škodcov prostredníctvom deratizácie na zberných miestach komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich blízkom okolí na území mesta Košice.

Predmet zmluvy bude vykonávaný na cca 1505 stanovištiach zberných nádob na odpad na verejných priestranstvách a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí vo vzdialenosti cca 5 m na území mesta Košice, ktorý tvorí plochu č. 1 zmluvy. Príloha č.1 bude aktualizovaná počas roka t.j. pri ohlásení termínu začatia realizácie deratizačných prác pre objednávateľa.

Deratizácia sa uskutoční v danom roku v dvoch po sebe nasledujúcich deratizačných obdobiach a to :
a) Jarný termín s časovým predpokladom v mesiacoch apríl - máj
b) Jesenný termín s časovým predpokladom v mesiacoch október až november
Podrobnejšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH