Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2018/19806

Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda - rekonštrukcia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 02.10.2018 00:00 - 02.11.2018 09:00

Informácie

Názov predmetu Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda - rekonštrukcia
Číslo spisu VO MK/A/2018/19806
Číslo z vestníka VO 13685 - WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 1 817 650,00 EUR
Hlavný CPV 45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Uskutočnenie stavebných prác na rekonštrukcii mostného objektu, na jeho súčastiach (príslušenstve) a na dotknutých (súvisiacich) zariadeniach vrátane ochrany spodnej stavby, odvodnenia, dopravného značenia, terénnych úprav, súvisiacich dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb, a. i. podľa dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu stavby „Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda - rekonštrukcia v rozsahu podľa návrhu zmluvy o dielo a jej príloh. Členenie - stavebné objekty:
SO 201-00 Rekonštrukcia mosta
SO 600-00 Demontáž a dočasné ukotvenie trolejového vedenia
SO 601-00 Preložka trolejového vedenia
SO 602-00 Preložka napájacích a spätných káblov DPMK
SO 603-00 Preložka verejného osvetlenia
SO 604-00 Preložka optického kábla SWAN
SO 605-00 Opatrenia v zóne trolejového vedenia
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH