Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. KE/1/2019

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2019 09:45 - 10.12.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia
Číslo spisu VO KE/1/2019
Číslo z vestníka VO 31196-MSS
Číslo z vestníka EU 2019/S 211-516647
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 2 087 480,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia, tzn. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2019 v rozsahu zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH