Prejsť na obsah

Územné plánovanie

Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice


Tr. SNP 48/A, III. poschodie
Tel.: 055/ 6419 471
E-mail:   uhamke @ kosice.sk

Hlavný architekt mesta Košice:  Dipl.-Ing. Architekt Petr KroppOddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice (ÚHA) je pracoviskom magistrátu pôsobiacom v oblasti architektúry, územného plánovania, dopravného inžinierstva, dopravného modelovania, participácie a strategického plánovania. Cieľom ÚHA je zadefinovať, koordinovať a strážiť koncepciu územného rozvoja mesta a zároveň zabezpečuje a vypracúva strategické dokumenty, ktoré sú kľúčové pre správne plánovanie a smerovanie mesta, ktoré sa dynamicky vyvíja. Ďalším cieľom ÚHA je priniesť do mestských i súkromných investícií kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby mesta a jeho obyvateľov.

  • Referát urbanizmu má na starosti plánovanie územného rozvoja mesta. Vypracováva územný plán mesta a územné plány zón, ich aktualizácie a pracuje na tvorbe metodík územného plánovania pre špecifické potreby mesta. Pracuje alebo spolupracuje na urbanistických štúdiách a tiež na iných koncepčných a strategických materiáloch mesta.

  • Referát architektúry zabezpečuje vhodné uplatnenie princípov a požiadaviek definovaných v územnom pláne mesta, územných plánov zón a iných strategických dokumentov pri jednotlivých stavebných zámeroch. Takisto vytvára zásady tvorby verejných priestorov v meste. Organizuje alebo pomáha pri organizácii architektonických súťaží.

  • Referát infraštruktúry koordinuje činnosti súvisiace s územným a strategickým plánovaním z pohľadu problematiky dopravnej,technickej a zelenej infraštruktúry na území mesta. Pracuje alebo spolupracuje na tvorbe a zabezpečení dopravných štúdií a dopravných prieskumov a modelov.

 

 

Aktuálne projekty

Súťaž návrhov
Bytový dom Jesenského 

Krajinárska súťaž
Mlynský náhon

Klimatická adaptačná
politika mesta Košice
Košice ±40 °C  

 

Pripravované územnoplánovacie dokumentácie   

Zmeny a doplnky č.17/2020
ÚPN-HSA

Overovacia urbanistická štúdia
Šaca – IBV ulica Ku mlynu

Overovacia urbanistická štúdia
Terasa – Domino II