Prejsť na obsah

Miestne dane

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Oddelenie ekonomické
Vedúci oddelenia: Ing. Marta Kažimírová 

Referát daní a poplatkov
e-mail: dane @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Tatiana Moleková
Tel.: 64 19 180


Adresa na doručenie priznania k miestnym daniam:

Mesto Košice
Referát daní a poplatkov
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

 

Kalendár daňovníka pre rok 2024:

 

 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca , v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

  Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 • v termíne do 31. 1. 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a to za nehnuteľnosť, ktorú nadobudol daňovník v roku 2023 a to kúpou, darom, rozhodnutím súdu a pod., za psa, ktorého nadobudol a doteraz nepriznal, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, ak doteraz neboli správcovi dane priznané

 • Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podaním priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania, teda do 31.1.2024 , inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

 • ZMENA PRI UPLATNENÍ ZNÍŽENIA U OSÔB STARŠÍCH AKO 70 ROKOV
  Na základe zákonnej úpravy s účinnosťou od 01.01.2021 sa u fyzických osôb starších ako 70 rokov automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
  Mesto Košice však poskytuje na základe VZN č. 132 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov aj zníženie dane z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich na osobnú potrebu. Tento nárok na zníženie dane z pozemkov si daňovník uplatní v priznaní k dani z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľnosti spolu s prílohou na zníženie na rok 2024 najneskôr do 31.01.2024 a určí, ktoré pozemky slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu.

 • Ak si daňovník už v predchádzajúcom období uplatnil nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, pričom medzitým nedošlo k zmene rozhodných skutočností, nie je potrebné opätovne oznamovať uplatnenie uvedeného nároku (pre účely nároku na zníženie alebo oslobodenie od dane sa za rozhodné skutočnosti nepovažujú zmena daňovej sadzby ani zmena miery zníženia daňovej povinnosti).

 • do 30 dní od vzniku skutočnosti - zmena adresy, zmena mena a pod. oznámiť správcovi

 • Vyzývame tiež občanov na možnosť zasielania podaní prostredníctvom portálu elektronických služieb cez: www.esluzbykosice.sk, alebo priamo cez www.slovensko.sk. K tomu je však potrebný elektronický podpis. Okrem zriadenia a aktivovania elektronickej schránky je tiež potrebné, aby si ju občan aktivoval na doručovanie a nastavil si zasielanie notifikácií o doručení písomností do elektronickej schránky.

 • Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň, spravidla však takto: ak ročná daň z nehnuteľností nepresahuje 40 eur u fyzickej osoby a 500 eur u právnickej osoby je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Suma vyššia ako 40 eur u fyzickej osoby a vyššia ako 500 eur u právnickej osoby je splatná v splátkach, ktoré určí správca dane v rozhodnutí, spravidla však takto:

 • I. splátka dane - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
 • II. splátka dane - do 30. júna 2024
 • III. splátka dane - do 30. septembra 2024
 • IV. splátka dane - do 31. októbra 2024

Akúkoľvek daň je možné zaplatiť naraz v hotovosti v pokladni v Kancelárii prvého kontaktu,v kiosku na Magistráte mesta Košice, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 


Pre lepšiu orientáciu daňovníkov uvádzame platné sadzby dane z nehnuteľností na rok 2024:

Pre účely tohto nariadenia sa určujú tri daňové kategórie, ktoré sú tvorené nasledovnými katastrálnymi územiami:

I. kategória - katastrálne územia: Stredné Mesto
II. kategória - katastrálne územia: Huštáky, Letná, Skladná, Čermeľ, Severné Mesto, Brody, Nové Ťahanovce, Terasa, Grunt, Železiarne, Furča, Južné Mesto, okrem ulíc Hraničná, Barčianska, Gavlovičova, Vozárova, Jazero,
III. kategória- katastrálne územia: Ťahanovce, Kavečany, Luník, Myslava, Lorinčík, Pereš, Poľov, Šaca, Košická Nová Ves, Vyšné Opatské, Nižná Úvrať, Krásna, Barca, vrátane ulíc Hraničná, Barčianska, Gavlovičova a Vozárova, Šebastovce, Kamenné.Pre rok 2024 sú sadzby dane určené takto:

l. Ročná sadzba dane za pozemky v %: 

    I.kat. II.kat. III.kat.

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo,
lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom
alebo lesným hospodárstvom
1,250 1,250 1,250
b) záhrady 1,950 1,625 1,300
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,950 1,625 1,300
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hosp. využívané vodné plochy
0,650 0,650 0,650
e) stavebné pozemky 1,950 1,625 1,625
f) pozemky uvedené pod písm. a) až e), na ktorých sa nachádza transformačná stanica 
alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
2,275 1,950 1,950HODNOTA STAVEBNÝCH POZEMKOV, ZÁHRAD, ZASTAVANÝCH PLÔCH A NÁDVORÍ A OSTATNÝCH PLÔCH V MESTE KOŠICE 

Obec s počtom obyvateľov    V eurách/m2

Obce, ktoré sú sídlom kraja    53,11   HODNOTA STAVEBNÝCH POZEMKOV
  5,31   HODNOTA ZÁHRAD, ZASTAVANÝCH PLÔCH A NÁDVORÍ
A OSTATNÝCH PLÔCH V MESTE KOŠICE*) V zmysle § 6 ods. (4) sa na účely dane z nehnuteľností za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa §10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. 
Za stavebný pozemok sa nepovažuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu. 

Hodnota ornej pôdy je uvedená v prílohe č. 1, VZN č. 132 

Pre rok 2024 platia tieto sadzby dane za jednotlivé druhy stavieb v €/m2 zastavanej plochy (aj začatý m2): 

    I.kat. II.kat. III.kat.

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 1,270 1,207 1,143
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 1,300 1,235 1,170
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 3,900 3,250 2,600
d) samostatne stojace garáže 3,250 2,600 2,600
e) stavby hromadných garáží 3,250 2,600 2,600
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 1,300 1,105 1,105
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 8,400 7,000 6,300
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 11,900 10,500 9,100
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 6,300 4,900 3,500Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,25 € za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia, za každý aj začatý m2. 


Sadzby dane za byty a nebytové priestory na rok 2024 v €/m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru:

    I.kat. II.kat. III.kat.

a) byty 1,270 1,207 1,143
b) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 6,500 5,200 3,900
c) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace zdravotníckym zariadeniam, na ostatnú nepodnikateľskú činnosť 7,150 5,200 2,600
d) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na garážovanie 3,250 2,600 2,600
e) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na ostatnú nepodnikateľskú činnosť 5,200 3,900 2,600
Zníženie dane z nehnuteľností:

 • Mesto Košice poskytuje fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 70 rokov do 31.12.2023 zníženie dane o 50% z bytu, alebo rodinného domu, ak tento byt alebo rodinný dom slúži na jej trvalé bývanie - správca dane poskytne automaticky
 • Mesto Košice zníži daň z pozemkov o 30 % za pozemky vo vlastníctve fyzickej osoby v hmotnej núdzi alebo fyzických osôb starších ako 70 rokov, ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu - daňovník si musí o zníženie požiadať podaním priznania k dani nehnuteľnosti spolu s prílohou na zníženie
 • Daňovník je povinný preukázať hmotnú núdzu.
 • Daň zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, sa znižuje o 50 %. Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné prístroje alebo v čiastkovom priznaní, spolu s prílohou na zníženie a dokladom ZŤP, na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie dane, najneskôr do 31.1.2024.
 • Mesto Košice zníži daň z nehnuteľnosti aj za:
  • stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport,
  • múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
  zníženie na uvedené stavby je potrebné si uplatniť podaním priznania k dani z nehnuteľností k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné prístroje alebo v čiastkovom priznaní, spolu s prílohou na zníženie na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie dane, najneskôr do 31.1.2024.


Sadzba dane za psa: 

a) v bytovom dome je 50,00 €
b) v rodinnom dome alebo inom uzavretom objekte je 20,00 €Zníženie dane za psa: 

Mesto Košice poskytuje zníženie dane o 50 % za psa:

  • chovaného ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  • chovaného občanom starším ako 70 rokov,
  • sterilizovaného,
  • opusteného alebo prevzatého z útulku,
  • so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov.


Predpokladom zníženia je podanie priznania v termíne do 31. 1. 2024 s výnimkou ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia.


Ročná sadzba dane za predajné automaty je 150 eur za predajný automat. 

Ročná sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:

a) 600 eur za elektronický prístroj na počítačové hry,
b) 100 eur za bowling a biliard,
c) 100 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej,
d) 300 eur za mechanický a elektronický prístroj neuvedený v písmenách a) až c),
e) 300 eur za automaty a iné zariadenia na zábavné hry.Podrobnosti týkajúce sa dane z nehnuteľností ako aj ostatných daní sú uvedené
vo VZN č. 132 o miestnych daniach v znení neskorších zmien a doplnkov, prílohy č. 1 a 2 


Vyzývame tiež občanov na možnosť zasielania podaní prostredníctvom portálu elektronických služieb cez: www.esluzbykosice.sk , alebo priamo cez: www.slovensko.sk . K tomu je však potrebný elektronický podpis. Okrem zriadenia a aktivovania elektronickej schránky je tiež potrebné, aby si ju občan aktivoval na doručovanie a nastavil si zasielanie notifikácií o doručení písomností do elektronickej schránky.


Tlačivá pre podanie daňového priznania /Zdroj: referát daní a poplatkov MMK/