Prejsť na obsah

Komunálne voľby 2018

KOMUNÁLNE VOĽBY V KOŠICIACH
10. novembra 2018


Dátum poslednej aktualizácie webovej stránky: 13. 11. 2018

VÝSLEDKY VOLIEB

Kandidáti na primátora mesta Košice získali nasledovný počet hlasov:

1. Ing. Jaroslav Polaček 29 157 hlasov   SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS
2. JUDr. Martin Petruško 16 044 hlasov   SMER-SD, SNS
3. doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD. 10 001 hlasov   nezávislá kandidátka
4. MUDr. Viliam Novotný, MPH 6 084 hlasov   ŠANCA
5. Mgr. Vladimír Vágási 1 325 hlasov   MOST - HÍD
6. Džemal Kodrazi 1 061 hlasov   nezávislý kandidát
7. MUDr. Štefan Horváth 733 hlasov   NÁRODNÁ KOALÍCIA
8. RNDr. Ing. Jaroslav Džunko 622 hlasov   nezávislý kandidát
9. Ján Struk 337 hlasov   STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)Pozn.: Miroslav Špak, Ing. Milan Lesňák, Ing. Ján Dečo a Ing. Richard Havrilla (všetci nezávislí kandidáti) sa vzdali kandidatúry na funkciu primátora; napriek tomu Miroslav Špak získal 645 hlasov, Milan Lesňák získal 493 hlasov, Ján Dečo získal 432 hlasov a Richard Havrilla získal 414 hlasov.

Celkové výsledky vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Košice vrátane počtu hlasov odovzdaných pre poslancov mestského zastupiteľstva a ich náhradníkov sú uvedené v príslušnej zápisnici mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Košice (zápisnica T/11).  

 
Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice (komunálne voľby) sa uskutočnili na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“) v sobotu 10. novembra 2018. Na úrovni mesta sa volili primátor a poslanci mestského zastupiteľstva

  

VOLEBNÉ OBVODY

 

 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach určilo, že poslanci budú volení v 14 volebných obvodoch. Podrobnejšia informácia o volebných obvodoch je uvedená nižšie v časti Dokumenty (oznámenie o určení volebných obvodov, uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach o určení volebných obvodov).

Pre voľby primátora tvorí mesto Košice jeden jednomandátový volebný obvod.

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 

Mesto Košice v súlade s § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákonom č. 180/2014 Z. z. uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora Košice a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Vek kandidátov sa uvádza ku dňu konania volieb. Názvy politických strán sú upravené na základe § 175 ods. 4 a § 180 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov v súlade s pokynom Okresného úradu Košice. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva obsahuje tiež informáciu o volebných obvodoch a o počte poslancov, ktorý sa má v jednotlivých volebných obvodoch voliť. 


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PRIMÁTORA

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Informácia o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry   (oznámenie predsedu mestskej volebnej komisie)

Kandidátov na primátora bolo zaregistrovaných 13 (z celkového počtu 14) a kandidátov na poslanca mestského zastupiteľstva bola zaregistrovaných 271 (z celkového počtu 273). Podrobnejšie informácie o činnosti mestskej volebnej komisie pri registrácii kandidátov sú uvedené nižšie v časti Mestská volebná komisia.

 

 

VOLEBNÁ KAMPAŇ

Volebnú kampaň upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v znení neskorších predpisov. Podrobnejšia informácia pre kandidátov je uvedená nižšie v časti Dokumenty.

 

 

ZAPISOVATEĽ MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

Námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško (ktorý plní úlohy primátora v zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. za zapisovateľa mestskej volebnej komisie vymenoval Mgr. Stanislava Takáča, zamestnanca mesta Košice na referáte právnom a legislatívnom.

Kontaktné údaje:
Mgr. Stanislav Takáč
Magistrát mesta Košice, referát právny a legislatívny
kancelária E-317 (trakt E, 3. poschodie)
email: stanislav.takac@kosice.sk

 

MESTSKÁ VOLEBNÁ KOMISIA

 

Mestská volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie. Mestská volebná komisia

a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v obci,
d) uverejňuje výsledky volieb v obci,
e) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

 

Možnosť delegovať členov do mestskej volebnej komisie (ďalej len „MVK“) využilo deväť politických strán (resp. koalícií politických a politických hnutí). Členmi MVK sú: JUDr. Peter Jonec (SPOLU – občianska demokracia), Mgr. Tomáš Hargaš (SMER – sociálna demokracia), Mgr. Peter Strachan (Šport do Košíc a na Východ), Ing. Kristína Priesterová (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, Zmena Zdola, Demokratická únia Slovenska a Demokratická strana), Jakub Novotný (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko), MVDr. Michal Kopka, CSc. (Progresívne Slovensko), Ing. Ladislav Bruňák (ŠANCA), Ing. Ivan Pezlar (NÁRODNÁ KOALÍCIA), JUDr. Matúš Lemeš (Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana Maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana).

Na úvodnom zasadnutí dňa 14. 9. 2018 prítomní členovia a zapisovateľ MVK zložili zákonom predpísaný sľub. Za predsedu MVK bol vyžrebovaný Ladislav Bruňák a za podpredsedu Michal Kopka. Po preskúmaní doručených kandidátnych listín pre voľby primátora MVK zaregistrovala všetkých navrhnutých kandidátov s výnimkou nezávislého kandidáta Petra Antala. Následne po preskúmaní kandidátnych listín pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré predložili splnomocnenci politických strán, MVK zaregistrovala všetkých navrhnutých kandidátov. Zároveň MVK rozhodla, že kandidátne listiny nezávislých kandidátov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva preskúma na ďalšom zasadnutí.

Na druhom zasadnutí dňa 21. 9. 2018 najprv člen MVK (ktorý nebol prítomný na úvodnom zasadnutí) zložil zákonom predpísaný sľub. Následne MVK preskúmala kandidátne listiny nezávislých kandidátov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a zaregistrovala všetkých kandidátov s výnimkou Tomáša Kišidaya (volebný obvod č. 1) a Petra Majchuta (volebný obvod č. 7).

Na treťom zasadnutí dňa 10. 11. a 11. 11. 2018 MVK dohliadala na priebeh volieb v rozsahu svojich zákonných kompetencií a v prípade potreby komunikovala s okresnou volebnou komisiou, miestnymi volebnými komisiami a okrskovými volebnými komisiami. Záverečné zápisnice o výsledku volieb podpísali všetci (9) členovia MVK.  

 

DOKUMENTY

 

 

PRÁVNE PREDPISY

 

Poznámka: prevádzku webového portálu Slov-Lex (elektronickej zbierky zákonov) zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti SR.


ĎALŠIE UŽITOČNÉ ODKAZY

 
/Zdroj: referát právny a legislatívny MMK/