Prejsť na obsah

Archív mesta Košice

Erb mesta Košice

Archív mesta Košice plní úlohy uložené zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, ako aj vyhlášky 628/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Úlohou AMK je preberať, ochraňovať a sprístupňovať archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti orgánov Mesta Košice, jeho mestských časti, nimi zriadených a založených právnickych osôb a významných fyzických osôb pôsobiacich v meste Košice. V odborných archívnych otázkach sa AMK riadi metodikou, smernicami a pokynmi odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy MV SR.  • AMK vedie a udržiava v súlade so skutočným stavom evidenciu pôvodcov registratúr, ktorých archívny materiál preberá do trvalej archívnej starostlivosti
 • umožňuje prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam a k evidencii archívnych dokumentov, ktoré prebral
 • archívne dokumenty spracúva formou triedenia, usporadúvania vypracovania archívnych pomôcok (inventárov, katalógov, súpisov, rešerší a pod.)
 • podieľa sa na výskume a propagovaní archívneho dedičstva SR, uloženého v Archíve mesta Košice
 • schvaľuje registratúrne poriadky a plány pôvodcov registratúr, ktoré vznikli z činnosti orgánov Mesta Košice, jeho mestských častí, nimi zriadených a založených právnických osôb a významných fyzických osôb pôsobiacich v meste
 • spolurozhoduje o vyraďovaní registratúrnych záznamov pôvodcov po uplynutí lehoty uloženia
 • po vyraďovacom konaní preberá archívne dokumenty do AMK
 • podáva ministerstvu vnútra návrhy na začatie konania o uložení pokuty, nútenej úschove archívneho dokumentu, vyradení pôvodcu registratúry
 • vedie evidenciu archívneho dedičstva Slovenskej republiky - Afondy
 • umožňuje prístup k archívnym dokumentom, ktoré prevzal vydávaním výpisov, odpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov,
 • vyberá správne poplatky podľa osobitného predpisu
 • rozhoduje o obmedzení prístupu ku archívnym dokumentom a o výpožičkách archívneho materiálu (výstavy atď.)
 • podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodnej archívnej spolupráce na úseku archívov
 • pripravuje digitalizáciu archívnych dokumentov
 • pri propagácií archívneho dedičstva spolupracuje s inými archívmi, vedeckými a kultúrnymi inštitúciami a masovokomunikačnými prostriedkami
 • spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami pri zabezpečení odbornej praxe študentov archívnictva a pomocných vied historických, prípadne doktoradského štúdia
 • vydáva organizačný a bádateľský poriadok archívu a predkladá materiál k bádaniu
 • vypracuváva program vyhotovovania konzervačných kópií archívnych dokumentov zásadného významu a zabezpečuje ich vyhotovenie
 • vo svojej pôsobnosti vypracuváva podklady a materály na rokovanie príslušných orgánov mesta : MR a MZ, ako aj podkladové materiály do vedenia mesta, komisií MZ, pripravuje odpovede na interpelácie poslancov MZ
 • kompletizuje, čísluje, kontroluje a dáva do väzby materiály MR a MZ
 • spravuje a doplňuje príručnú knižnicu Archívu mesta Košice
 • zabezpečuje všetky úlohy spojené s činnosťou kroniky mesta, sledovanie tlače a médií, zhromažďovanie písomných podkladov a informácií, zabezpečenie dokumentačnej tvorby, jazykové korektúry a grafické úpravy vrátane lektorovania, tlač i viazanie kroniky
 • zabezpečuje povinnosti mesta pri zabezpečovaní starostlivosti o vojnové hroby
 • komplexne zabezpečuje činnosť archívu po stránke administratívno - finančnej i materiálno - technickej.