Prejsť na obsah

Výzvy SO pre IROP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program
SORO pre IROP      Logo Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR     Logo EÚ


Výzvy:

 V podmienkach Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa uplatňujú 2 modely výberu projektov - jednokolový a dvojkolový proces výberu.

Jednokolový proces výberu projektov sa uplatňuje pri špecifických cieľoch uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 1 Aplikácia jednokolového procesu výberu v rámci IROP

Prioritná os     Špecifický cieľ, v rámci ktorého je uplatnený jednokolový výber projektov   
PO 1 všetky špecifické ciele
PO 2 ŠC 2.1.1 časť A, ŠC 2.1.2, ŠC 2.1.3
PO 3 ŠC 3.1 časť decentralizovaná podpora
PO 4 ŠC 4.2.1, ŠC 4.3.1
PO 7 ŠC 7.1, ŠC 7.2, ŠC 7.3, ŠC 7.6.

Jednokolový proces výberu pozostáva z výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s rešpektovaním rozdelenia alokácie podľa územnej príslušnosti (s výnimkou PO7).


Dvojkolový proces výberu projektov v podmienkach IROP vo vzťahu k RIÚS/IÚS UMR sa uplatňuje pri špecifických cieľoch uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 2 Aplikácia dvojkolového procesu výberu v rámci IROP

Prioritná os     Špecifický cieľ, v rámci ktorého je uplatnený dvojkolový výber projektov   
PO 2 ŠC 2.1.1 časť B, C, ŠC 2.2.1, ŠC 2.2.2, ŠC 2.2.3

Dvojkolový proces výberu prebieha nasledovne:

  • posúdenie projektových zámerov (PZ) predložených na základe výzvy na predkladanie PZ (1. kolo výberu projektov) - administratívne overenie splnenia podmienok stanovených vo výzve na predkladanie PZ a odborné posúdenie projektových zámerov na základe kritérií na posúdenie PZ;
  • hodnotenie ŽoNFP predložených na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP a výber ŽoNFP (2. kolo výberu) - administratívne overenie splnenia podmienok stanovených vo výzve na predkladanie ŽoNFP a odborné hodnotenie a výber ŽoNFP na základe kritérií na výber projektov.


RO pre IROP s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania NFP na financovanie projektov a dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov vypracuje indikatívny harmonogram výziev na predkladanie PZ/ŽoNFP, v ktorom zohľadní plánované termíny vyhlásenia výziev.