Prejsť na obsah

Verejné ocenenia mesta Košice

 
 Verejné ocenenia mesta sú:

  a) čestné občianstvo mesta Košice (ďalej len „čestné občianstvo“),
  b) cena „PRO URBE“,
  c) cena mesta Košice (ďalej len „cena mesta“),
  d) cena primátora mesta Košice (ďalej len „cena primátora“),
  e) plaketa primátora mesta Košice (ďalej len „plaketa primátora“).

 
Čestné občianstvo

(l) Verejné ocenenie "Čestný občan mesta Košice" udeľuje mestské zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena v zahraničí, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
(2) Verejné ocenenie "Čestný občan" môže byť udelené len osobám, ktoré sa v meste trvale nezdržiavajú, ale žili na území mesta a cudzím štátnym príslušníkom, ktorí v meste pôsobili, alebo pomáhali orgánom samosprávy pri rozvoji mesta.
(3) Súčasťou ocenenia je listina opatrená pečaťou, ktorú podpisuje primátor. Listina sa vyhotovuje aj dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, ak je ním cudzí štátny príslušník.
(4) Čestné občianstvo sa odovzdáva a udeľuje najviac dvakrát za volebné obdobie pri významných príležitostiach samosprávy mesta Košice.
(5) Mestské časti čestné občianstvo neudeľujú.
 

Cena „PRO URBE“

(1) Cena „PRO URBE“, patrí medzi najvyššie vyznamenania mesta. Predstavuje ju plaketa s erbom mesta a nápisom „PRO URBE“.
(2) Cenu „PRO URBE“ udeľuje mestské zastupiteľstvo osobám trvale žijúcim v meste, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie tak, že ich výsledky prekročili hranice mesta. Touto cenou sa môžu vyznamenávať aj osoby či kolektívy, ktoré sa významnou mierou pričinili o záchranu ľudského života, či majetku pri živelných pohromách.
(3) Cena „PRO URBE“ sa udeľuje raz v roku. Ak v príslušnom roku nie sú splnené kritéria na udelenie ceny, cena sa neudeľuje.
 

Cena mesta

(1) Cenu mesta predstavuje plaketa (medaila) zobrazujúca erb mesta a nápis „Cena mesta Košice“. Súčasťou ocenenia je listina a finančný dar vo výške 700 eur. Listina obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečatidla mesta.
(2) Cenu mesta udeľuje mestské zastupiteľstvo jednotlivcom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.
(3) Cena mesta sa udeľuje raz v roku najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.
(4) Ak je cena mesta udeľovaná po úmrtí oceneného (in memoriam), ocenenie preberá pozostalý manžel, prípadne vekovo najstarší príbuzný v najbližšom stupni príbuzenstva. Cenu mesta možno udeliť in memoriam najneskôr do dvoch rokov od úmrtia osobnosti navrhnutej na ocenenie.
 

Cena primátora

(1) Cenu primátora predstavuje plaketa (medaila) zobrazujúca erb mesta a nápis „Cena primátora mesta Košice“. Súčasťou ocenenia je finančný dar vo výške 350 eur a listina, ktorá obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečatidla mesta.
(2) Cenu primátora udeľuje primátor obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, kultúrnej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.
(3) Cena primátora sa udeľuje raz v roku najviac pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom.
 

Plaketa primátora

(1) Plaketu primátora predstavuje medaila s nápisom „Košice“ a listina, ktorá obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečatidla mesta.
(2) Plaketu primátora udeľuje primátor ako morálne ocenenie za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy mesta, významný podiel na rozvoji mesta a pri príležitosti osobitného jubilea významných osobností mesta alebo pri príležitosti návštevy mesta významnými osobnosťami.
 

Spoločné ustanovenia pre verejné ocenenia mesta Košice

(1) Návrh na udelenie verejného ocenenia mesta môžu podať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta. Udelenie ceny mesta navrhuje komisia, ktorú zriaďuje primátor s prihliadnutím na zastúpenie politických strán a hnutí v mestskom zastupiteľstve.
(2) Čestné občianstvo, cenu „PRO URBE“, cenu primátora a plaketu primátora nemožno udeliť zomrelej osobe (in memoriam).
(3) Ocenenie rovnakej kategórie možno udeliť tej istej osobe resp. kolektívu iba jeden raz.
(4) Jednotlivci a zástupcovia kolektívov, ktorým bolo udelené čestné občianstvo, cena mesta a plaketa primátora, sa zapisujú do Pamätnej knihy mesta Košice.
(5) Mesto vedie evidenciu verejných ocenení a vyznamenaní.