Prejsť na obsah

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

SORO pre IROP      Logo Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR     Logo EÚ

 

Uznesením vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky určené v súlade s článkom 123 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303 / 2013 a v súlade s § 4 písm. a) bod 1 zákona č. 292 / 2014 Z.z. „Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov“ ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (RO pre IROP). V súlade s bodom A.7 uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 ( http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-14131?prefixFile=u_ ) bolo mesto Košice určené v súlade s § 4 písm. a) bod 2 zákona o príspevku z EŠIF ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP).

Vzniklo nové oddelenie mesta Košice, oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (OSO pre IROP), ktoré plní úlohy súlade s písomnou Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vrátane dodatkov uzavretou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre IROP a mestom Košice, ktorého novovytvorená organizačná zložka vykonáva funkciu SO pre IROP.

Hlavné činnosti, ktoré SO pre IROP vykonáva:
a) Programovanie - tvorba a aktualizácia riadiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov,
b) Monitorovanie a hodnotenie - vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP a ďalších správ alebo podkladov v zmysle požiadaviek EK, CKO, RO, resp. iných relevantných subjektov,
c) Výber projektov v rámci udržateľného mestského rozvoja – posudzovanie projektových zámerov, činnosti spojené s odborným hodnotením projektov a posúdením kvality predložených žiadostí o poskytnutie NFP,
d) Audity a kontroly - činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol v súlade so zmluvou, jej dodatkami a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov,
e) Informovanie a komunikácia - spolupráca s CKO pri činnostiach v oblasti informačno-poradenských centier podľa právnych dokumentov pre IROP.


Funkčné mestské územie bolo vymedzené pri 8 krajských mestách SR v zmysle KURS 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS.

Mestské funkčné územie mesta Košice:

Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov - Bakša, Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť.

Na úrovni funkčného územia mesta Košice sú (v súlade s IROP a metodikou) analyzované oblasti:
  • Bezpečná a ekologická doprava,
  • Dostupnosť verejných služieb – sociálnych a SPOaSK, zdravotných a vzdelávacích pre primárne a predprimárne vzdelávanie a pre stredné školstvo,
  • Kreatívny a kultúrny priemysel,
  • Kvalita života s dôrazom na životné mestské prostredie.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: soro @ kosice.sk