Prejsť na obsah

Oddelenie administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja

Oddelenie administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "D", č.dv. 108

Vedúci oddelenia: Ing. Jana Poľáková
Tel.: +421-(0)55-6419 521
e-mail: soro @ kosice.sk
web: https://www.kosice.sk/mesto/programove-obdobie-2021-2027-udrzatelny-mestsky-rozvoj* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Oddelenie administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja:

a) zabezpečuje vykonávanie časti úloh pri implementácii Integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja (IUS UMR) Košice,
b) zabezpečuje administratívne overenie formulárov projektových zámerov (ďalej PZ) integrovaných územných investícií (ďalej IÚI), vypracovanie stanoviska k PZ IÚI, administráciu a evidenciu schválených PZ IÚI,
c) zabezpečuje administráciu a aktualizáciu projektového zásobníka IUS UMR Košice,
d) zabezpečuje organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja Košice (ďalej KR UMR) v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku KR UMR Košice, administratívne kapacity najmä:
 • pripravujú návrh programu rokovania KR UMR a predkladajú ho príslušnému predsedovi na schválenie,
 • pripravujú návrh uznesení KR UMR,
 • zabezpečujú distribúciu materiálov súvisiacich s rokovaním KR UMR jej členom,
 • organizačne zabezpečujú rokovania KR UMR,
 • pripravujú vyhodnotenie úloh z rokovaní KR UMR a vedie ich evidenciu,
 • vypracujú zápisnicu z rokovania KR UMR,
 • vedú agendu a zabezpečuje archiváciu dokumentov súvisiacu s činnosťou KR UMR,
 • vedú zoznam členov KR UMR, ich zástupcov a náhradníkov a zabezpečuje plynulé komunikačné toky medzi nimi,
 • zabezpečujú spoluprácu s Radou partnerstva a riadiacim orgánom pre implementáciu Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
 • v oblasti implementácie projektov IÚS poskytujú asistenciu a metodickú výpomoc žiadateľom,
 • zabezpečujú administratívne spracovanie nominácií zástupcov, resp. nových zástupcov a náhradníkov členov KR UMR,
 • vykonávajú ďalšie činnosti podľa pokynov Predsedu KR UMR,
e) spolupracuje s RO pre Program Slovensko 2021-2027 na príprave a aktualizácii výziev a vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP, spolupracuje na príprave podmienok poskytnutia príspevku pre jednotlivé opatrenia Programu Slovensko, stanovísk k návrhom dokumentov relevantných pre oblasť implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), pripomienkuje relevantnú dokumentáciu,
f) vykonáva odborné posúdenie projektových zámerov IÚI v rámci UMR Košice v zmysle metodiky pre integrovaný územný rozvoj, vydáva stanovisko k doručeným projektovým zámerom,
g) monitoruje a hodnotí pokrok v projektoch realizovaných v rámci IUS UMR Košice  podľa relevantných opatrení Programu Slovensko 2021-2027,
h) zabezpečuje činnosti spojené s odborným vzdelávaním zamestnancov oddelenia,
i) archivuje dokumentáciu spojenú s činnosťou oddelenia, 
j) poskytuje súčinnosť riadiacemu orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 pri riešení žiadostí o poskytnutie informácií, 
k) zadáva, zbiera, eviduje, poskytuje a aktualizuje údaje v informačnom technologickom monitorovacom systéme (ITMS2014+), 
l) v rámci technickej pomoci (ďalej len TP) pripravuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok a realizuje projekty TP, koordinuje verejné obstarávanie projektov TP a vypracováva žiadosti o platbu pre projekty TP, 
m) poskytuje poradenstvo pre potenciálnych žiadateľov projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci IÚI, 
n) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta vo svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
o) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vo svojej pôsobnosti, 
p) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov oddelenia v informačných systémoch, 
q) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva, 
r) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov,
s) participuje na činnostiach, ktoré súvisia s ukončovaním Programového obdobia 2014-2020.