Prejsť na obsah

Námestníci primátora mesta Košice

Námestníci primátora zastupujú primátora v poradí a rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. Námestníkov primátora spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora.


Mgr. Marcel Gibóda
 
    tel.: +421-(0)55-6419 212
    email*: marcel.giboda @ kosice.sk

 

Formulár Žiadosti o stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
Žiadosť môžete poslať mailom na martina.kalvinova@kosice.sk 
alebo sa môžete objednať telefonicky na 055/ 6419 212


Námestník je oprávnený zastupovať primátora na:
a) koordinovanie činností medzi jednotlivými komisiami pri mestskom zastupiteľstve a magistrátom mesta,
b) koordinovanie a zjednocovanie činností komisií mestského zastupiteľstva,
c) kontrolovanie prerokovania a riešenia návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,
d) zabezpečenie prípravy rokovania mestského zastupiteľstva,
e) podieľaní sa na plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva,
f) podieľaní sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta,
g) koordinovanie prác súvisiacich s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc mesta,
h) zúčastňovaní sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
i) rozvíjanie partnerskej spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinovanie plánov spolupráce v oblasti družobných vzťahov mesta,
j) riadenie a koordinovanie činností ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mesta, reprezentácie mesta na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach,
k) plnenie úloh určené primátorom a mestským zastupiteľstvom,
l) vykonávanie operatívnych činností podľa pokynov primátora,
m) riešenie podnetov verejnosti na vytváranie zdravého životného prostredia, na úpravu verejných priestranstiev a na výstavbu verejných kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a pod.,
n) vykonávanie oprávnení mesta v rozsahu vymedzenom v Štatúte mesta Košice pri vykonávaní pôsobností valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach, v ktorých je mesto jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom na základe osobitného poverenia primátora,
o) zastupovanie mesta na valnom zhromaždení v obchodných spoločnostiach, v ktorých mesto nie je jediným spoločníkom alebo akcionárom v rozsahu vymedzenom v Štatúte mesta Košice na základe osobitného poverenia primátora.


Námestník ako prvý v poradí zastupuje primátora v plnom rozsahu v čase jeho pracovnej neprítomnosti podľa § 11a ods. 1 zákona č. 401/1990 Zb. Po ukončení neprítomnosti primátora ho bezodkladne informuje o úkonoch, ktoré počas zastupovania vykonal.

Námestník je poverený ako prvý v poradí na plnenie úloh primátora v plnom rozsahu podľa § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, v prípadoch určených v § 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 
Mgr. Lucia Gurbáľová
 
    tel.: +421-(0)55-6419 317
    email*: lucia.gurbalova @ kosice.sk

 

Formulár Žiadosti o stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
Žiadosť môžete poslať mailom na marek.roman@kosice.sk 
alebo sa môžete objednať telefonicky na 055/ 6419 317


Námestník je oprávnený zastupovať primátora na:
a) koordinovanie činností medzi jednotlivými komisiami pri mestskom zastupiteľstve a magistrátom mesta,
b) koordinovanie a zjednocovanie činností komisií mestského zastupiteľstva,
c) kontrolovanie prerokovania a riešenia návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,
d) zabezpečenie prípravy rokovania mestského zastupiteľstva,
e) podieľaní sa na plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva,
f) zúčastňovaní sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
g) koordinovanie prác súvisiacich s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc mesta,
h) podieľaní sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta,
i) rozvíjanie partnerskej spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinovanie plánov spolupráce v oblasti družobných vzťahov mesta,
j) riadenie a koordinovanie činností ohľadom prípravy a zabezpečovania aktivít mesta v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019,
k) riadenie a koordinovanie činností ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mesta, reprezentácie mesta na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach,
l) plnenie úloh určené primátorom a mestským zastupiteľstvom,
m) vykonávanie operatívnych činností podľa pokynov primátora,
n) riešenie podnetov verejnosti na vytváranie zdravého životného prostredia, na úpravu verejných priestranstiev a na výstavbu verejných kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a pod.,
o) vykonávanie oprávnení mesta v rozsahu vymedzenom v Štatúte mesta Košice pri vykonávaní pôsobností valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach, v ktorých je mesto jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom na základe osobitného poverenia primátora,
p) zastupovanie mesta na valnom zhromaždení v obchodných spoločnostiach, v ktorých mesto nie je jediným spoločníkom alebo akcionárom v rozsahu vymedzenom v Štatúte mesta Košice na základe osobitného poverenia primátora.


Námestník ako druhý v poradí zastupuje primátora v plnom rozsahu v čase jeho pracovnej neprítomnosti podľa § 11a ods. 1 zákona č. 401/1990 Zb. Po ukončení neprítomnosti primátora ho bezodkladne informuje o úkonoch, ktoré počas zastupovania vykonal.

Námestník je poverený ako druhý v poradí na plnenie úloh primátora v plnom rozsahu podľa § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, v prípadoch určených v § 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.


 Plat námestníkov primátora mesta Košice   /format .pdf 81 kB/


* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).