Prejsť na obsah

Fond zdravia mesta Košice

 


 

Mesto Košice v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Zb. o neinvestičných fondoch je iniciátorom a zakladateľom Fondu zdravia mesta Košice n. f. . Fond je samostatnou právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou. Cieľom fondu je aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizík faktorov zdravia a zlepšovanie zdravotného stavu jeho obyvateľov.

 

Účelom fondu je:

 1. Fond zdravia mesta Košice (ďalej len "fond") je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
 2. Účely, ktoré budú z prostriedkov fondu podporované, sú
  a) všeobecne prospešné účely, najmä
  aa) ochrana a tvorba životného prostredia,
  ab) vytváranie podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta, 
  ac) vytváranie podmienok pre telesný a duševný rozvoj obyvateľov mesta,
  ad) podpora vzdelávania k ochrane zdravia a životného prostredia,
  ae) realizácia projektov na zlepšenie životného prostredia mesta a podmienok života a práce jeho obyvateľov, 
  af) podpora občianskej iniciatívy a zapojenie verejnosti do realizácie vyhlásených projektov fondu,
  b) individuálna humanitná pomoc jednotlivcovi alebo skupine osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
 

Ciele podpory fondu:

Fond bude podporovať účasť verejnosti na riešení problémov na území mesta Košice v oblasti:

a) ochrany a podpory zdravia
b) ochrany a tvorby životného prostredia, najmä obytného a rekreačného prostredia
c) telesného zdravia, najmä pohybové aktivity, výživu a stravovanie, bezbariérovosť pohybu
d) ekologickej výchovy
e) ostatných projektov v životnom prostredí
f) zvyšovania kvality života cez svojpomoc komunity
g) vytvárania priestoru pre motiváciu potenciálnych sponzorov a prispievateľov
h) vytvárania cesty pre urýchlené uskutočnenie námetov a myšlienok občanovSprávna rada fondu na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1057 zo dňa 17.06.2022,
uznesenia MZ č. 35 zo dňa 15.12.2022, uznesenia MZ č. 120 zo dňa 14.03.2023 pracuje v zložení:


Predseda správnej rady Fondu zdravia mesta Košice,    
neinvestičného fondu
Mgr. Lucia Gurbáľová
 
Členovia správnej rady Fondu zdravia mesta Košice,
neinvestičného fondu
Mgr. Dominik Karaffa
MUDr. Martin Paulo, MPH
doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH
Mgr. Marek Fedoročko
MUDr. Ján Sekáč
PhDr. Róbert Schwarcz
 
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 35 zo dňa 14.02.2019
bol menovaný za Revízora fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu 
  Ing. Bc. Juraj Lenhardt, MBA, M.A.

Uznesením Správnej rady fondu č. 5/2023 zo dňa 23.05.2023 bola za správcu fondu zvolená Ing. Dana Nohajová


Adresa: 

Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond
Trieda SNP 1280/48/A
040 11 Košice - Západ