Prejsť na obsah

Dokumenty

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

SORO pre IROP      Logo Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR     Logo EÚ


Dôležité dokumenty

 

Partnerská dohoda 2014-2020


Dokument definuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 - 2020 

Partnerstvo pre RIÚS/IÚS UMR - je platformou spolupráce orgánov regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy a relevantných sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na danom území a relevantných pre IÚS UMR KE z hľadiska zákonom stanovených právomocí, vecnej alebo odbornej, a územnej príslušnosti. 

Ciele Partnerskej dohody:

  • zvyšovanie kvality života kvality života
  • vytváranie nových pracovných miest
  • maximalizovať výnosy z európskych fondov
  • navrhnúť nové operačné programy

Prioritné oblasti:

  1. Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
  2. Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
  3. Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
  4. Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
  5. Moderná a profesionálna verejná správa

Dokument na stiahnutie: 

Partnerská dohoda na roky 2014-2020    /pdf   5,5 MB/ 


Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

 
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 - 2020. Jeho globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k: - rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území a - rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia - efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne a - efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov. 

Stratégia IROP spočíva v kombinácii a synergickom prepojení vhodne zvolených intervencií regionálneho a miestneho charakteru a intervencií národného charakteru ako prostriedku posilnenia kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. 

Prioritné osi a investičné priority IROP: 

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 

Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou 

Prioritná os č. 6: Technická pomoc
 


Dokument na stiahnutie: 

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 3.1    /pdf   5,9 MB/ 

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 4.1    /pdf   5,6 MB/

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 5.0    /pdf   5,6 MB/

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 6.0    /pdf   4,9 MB/

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 8.1    /pdf   5,0 MB/

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 9.0    /pdf   6,1 MB/

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 12.1    /pdf   6,1 MB/