Prejsť na obsah

Zmena územného rozhodnutia stavby: BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice na stavbu: Rezidencia Tesla

Pre navrhovanú zmenu činnosti „Bytové domy Rezidencia Tesla“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 20.09.2023 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3–2023/036240-015, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2024). Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/bytove-domy-rezidencia-tesla- 

Prílohy

1. PDF 329,86 KB Návrh