Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovné miesto komunitného pracovníka KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)
Mesto Košice
 
vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na
 
a) jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC;
 
Výberové Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 07. 2024 o 10:00 hod.
v priestoroch Komunitného centra (1. p.), Krčméryho 2, 040 11  Košice – Luník IX..
 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.7.2024 (vrátane). Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
 
 
Viac informácií o výberovom konaní zahŕňajúce zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a kvalifikačné predpoklady uchádzačov o zamestnanie sa nachádza v prílohe