Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov štyroch základných škôl v Košiciach /február 2024/

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov základných škôl v Košiciach:

1. ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
2. ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice
3. ZŠ Mládežnícka 3, Košice
4. ZŠ Považská 12, Košice

Termín podania prihlášky: 07. 03. 2024

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách

/Zdroj: oddelenie školstva MMK/