Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov siedmych materských škôl v Košiciach /apríl 2024/

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach:

1. MŠ Belehradská 6, Košice
2. MŠ Bernolákova 14, Košice
3. MŠ Budapeštianska 1, Košice
4. MŠ Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice
5. MŠ Čínska 24, Košice
6. MŠ Čordákova 17, Košice
7. MŠ Cottbuská 34, Košice


Termín podania prihlášky: 10. 05. 2024
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/