Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch základných umeleckých škôl v Košiciach /apríl 2024/

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov základných umeleckých škôl v Košiciach:

1. ZUŠ Bernolákova 26
2. ZUŠ Irkutská 1

Termín podania prihlášky: 10. 05. 2024

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách

/Zdroj: oddelenie školstva MMK/