Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Postupimská 37, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Postupimská 37, 040 22 Košice

 

Kategória pedagogických zamestnancov:  

Učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy s kvalifikáciou vyučovať anglický jazyk

 

Kvalifikačné predpoklady:  

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Zoznam požadovaných príloh žiadosti:   

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Motivačný list

Doklady o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje bezúhonnosť, skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba (§15a, ods. 7 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

Pracovný pomer od septembra 2024

Žiadosť zaslať elektronicky na adresu: ziadosti@postupimska.sk. Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky:

Flexibilita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Schopnosť tímovej práce.

Používanie inovatívnych foriem a metód práce na vyučovaní.

Digitálne zručnosti.

 

 

 Košice, 19.02.2024                                                                                  Mgr. Jana Polačková

                                                                                                                  riaditeľka školy