Prejsť na obsah

Skladovo-výrobná hala KSC 14 v priemyselnej zóne "Priemyselný park Pereš"

Pre navrhovanú činnosť „Skladovo-výrobná hala KSC 14“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2023/027172-017 zo dňa 31.07.2023, z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať. Citované právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je uverejnené na webovej sídle orgánu, ktorý ho vydal: Skladovo - výrobná hala KSC14 | Enviroportál (enviroportal.sk)

Prílohy