Prejsť na obsah

Projekt Harmonisation of Missions in the Danube region / Harmonizácia Misií v Dunajskom regióne, skratka: HARMONMISSIONS

NÁZOV PROJEKTU  Harmonisation of Missions in the Danube region / Harmonizácia Misií v Dunajskom regióne, skratka: HARMONMISSIONS

LOGO PROGRAMU              

 

ODKAZ NA FOND  Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80 %

MIESTO REALIZÁCIE   Košice 

CELKOVÉ NÁKLADY    162 909,6 €
VÝŠKA NFP   130 327,68 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Program dunajského regiónu 2021-2027

PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je  harmonizovať implementáciu Misií EÚ v dunajskom regióne a to s dôrazom na  misie v oblasti klímy – Misia EÚ   „Adaptácia na zmenu klímy“ a Misia EÚ „100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest“, do ktorej je zapojené aj Mesto Košice.  Okrem konkrétnych riešení problémov v týchto oblastiach sa misie EÚ zameriavajú aj na  zavádzanie nových foriem spravovania, spolupráce a zapojenia občanov. Uvedený projekt má za cieľ nielen podporiť zavádzanie týchto nových foriem spravovania, ale aj vytvoriť priestor na spoluprácu subjektov v rámci klimatických Misií EÚ, zvýšiť povedomie o týchto misiách a ich cieľoch medzi obyvateľmi a  identifikovať a komunikovať návrhy na zlepšenie implementácie obidvoch misií .

OPIS PROJEKTU.

Projekt Harmonmissions vytvára priestor na spoluprácu partnerov z 9 krajín v dunajskom regióne, ktorí sa rozhodli prispieť k podpore implementácie Misií EÚ prostredníctvom zvýšenia informovanosti o Misiách EÚ , ich cieľoch, politikách a možnostiach podpory prostredníctvom  posilňovania spolupráce pri hľadaním riešení na zmenu klímy. 

AKTIVITY PROJEKTU

  • Riadenie projektu (koordinácia projektu, koordinácia siete partnerov, komunikácia)
  • Založenie riadiaceho výboru a poradných skupín   pre Misie EÚ orientované na  klímu a zabezpečenie fungovania týchto orgánov - organizovanie pravidelných stretnutí týchto skupín. Tieto orgány budú založené zo zástupcov projektových partnerov.
  • Zriadenie a prevádzka platformy Európskeho strediska pre monitorovanie Misií (EMO),
  • Vytvorenie a prevádzka webovej stránky harmonmissons.eu, ktorá bude prostredníctvom 3 platforiem poskytovať informácie o dobrej praxi pri implementácií Misií (príprava klimatickej zmluvy mesta), vytvorí priestor pre monitorovanie a posilnenie súčasných politík relevantných pre Dunajský región (hub pre monitorovanie misií – European Missions Observatory) a facilitovanie spolupráce medzi potenciálnymi partnermi na spoluprácu.
  • Zapojenie občanov do implementácii Misií EÚ a zvyšovanie informovanosti v súvislosti s misiami zameranými na klímu.
  • Organizovanie podujatí, školení, workshopov pre odborníkov jednotlivých projektových partnerov. Organizovanie online a prezenčných školení a seminárov zameraných na Misie EÚ a budovanie kapacít v oblasti klímy.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

  • Posilnenie inštitucionálnych kapacít na podporu cezhraničnej spolupráce pri implementácií Misií EÚ
  • Zvýšenie informovanosti o cieľoch a implementácií Misií EÚ
  • Vytvorenie postupov, ktoré budú škálovateľné na rôznych úrovniach z pohľadu stratégií a politík.

 

ZAČIATOK REALIZÁCIE    01/2024
UKONČENIE REALIZÁCIE    06/2026
TYP PROJEKTU    Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii

 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát strategického rozvoja/