Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice“ – verejná vyhláška

Mesto Košice ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení oznamuje verejnosti v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán mesta Košice“
.

Návrh Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice“ je v listinnej podobe k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, foyer Magistrátu mesta Košice a m. č. 13 a 14 na prízemí budovy, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod., a v elektronickej podobe na webovej stránke mesta Košice tu:

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE - NÁVRH

Verejné prerokovanie Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice“ sa uskutoční

dňa 19.06. 2024 o 16:00 hod na Magistráte mesta Košice,
Trieda SNP 48/A, prízemie, veľká zasadačka
.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 6 stavebného zákona doručiť písomné stanovisko k Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice“ do 30.09.2024 na adresu: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, odd. ÚHA, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice alebo prostredníctvom elektronického formulára tu: https://opendata.kosice.sk/pages/navrh_uzemneho_planu

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.