Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž – prenájom parkovacích plôch v centrálnej mestskej zóne (vyhlásenie súťaže)

Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 v súlade s § 9aa ods. 1 v spojitosti s § 9a ods. 3 až 8 zákona č. 138/1991 Zb. o nakladaní s majetkom obce v znení neskorších predpisov a § 81 Štatútu mesta Košice, so zreteľom na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 333 zo dňa 12. 12. 2023
 
vyhlasuje
 
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) o najvhodnejší návrh za účelom prenájmu najviac 30 parkovacích plôch v lokalite A (centrálnej mestskej zóne) zóny regulovaného parkovania.
 
Pôvodný termín na predkladanie súťažných návrhov: do 9. 7. 2024 (utorok) do 10:00 hod.
 
Predĺžený termín na predkladanie súťažných návrhov: do 29. 7. 2024 (pondelok) do 10:00 hod.
 
Súťažné podmienky s ďalšími súvisiacimi dokumentmi sú uvedené v prílohe. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie súťažných návrhov.
 
Dátum zverejnenia súťažných podmienok: 20. 6. 2024
 
Súvisiace články:
Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie súťažných návrhov