Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. - jún 2024

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice,
vyhlasuje
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Súťažný návrh je potrebné doručiť
v uzavretej obálke na BPMK, Južné nábrežie 13, Košice s uvedením:
- označenie účastníka
- nápisu: „Neotvárať - súťaž OVS“
a to osobne na referáte registratúry a podateľne č. dverí 105 / I. poschodie alebo v podateľni na prízemí BPMK, s.r.o., alebo poštou tak, aby bol návrh vyhlasovateľovi doručený v termíne do 04.07.2024 (vrátane) do 15:00 hod.

Viac informácií v prílohe