Prejsť na obsah

Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac

NÁZOV PROJEKTU Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)

The City of Košice Reacts to Climate Change - Together We Can Reach More (ClimaUrbanKošice)

LOGO PROGRAMU

                      

ODKAZ NA FOND
Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pomere 85% / 15%.

MIESTO REALIZÁCIE
Košice - mestská časť Západ
Košice - mestská časť Ťahanovce

PARTERI PROJEKTU
Partner 1: Mestská časť Košice - Západ
Partner 2: Mesto Oslo

CELKOVÉ NÁKLADY (vrátane partnerov)   1.463.423,00 €
VÝŠKA PROJEKTOVÉHO GRANTU (vrátane partnerov)   1.390.223,00 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z NFM (vrátane partnerov)   1.181.689,55 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR (vrátane partnerov)    208.533,45 €
CELKOVÉ NÁKLADY MESTA KOŠICE    53.400,00 €
VÝŠKA PROJEKTOVÉHO GRANTU PRE MESTO KOŠICE    1.000.807,00 €

PROGRAM Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (v skratke SK-Klíma)

SPRÁVCA PROGRAMU   Ministerstvo životného prostredia SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice - Lead partner
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexnej platformy pre plánovanie a implementáciu opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy v Košiciach prostredníctvom komplexného „akčného plánu“. Prispieť tak k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, znížiť zraniteľnosť a zvýšiť adaptívnu schopnosť prírodných a človekom vytvorených systémov voči aktuálnym alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy na našom území a zvýšiť povedomie v oblasti zmeny klímy.

OPIS PROJEKTU
V rámci tohto projektu plánujeme vykonať mitigačné a adaptačné opatrenia, ktoré budú tvoriť len malú časť v pomyselnej mozaike opatrení, ktoré je potrebné vykonať s cieľom znížiť „našu zranitelnosť“. Zmena klímy je síce globálny problém, ale jej extrémne dopady sú prevažne lokálne. Je preto veľmi dôležité aktívne pôsobenie lokálnej verejnej správy. Práve ona má byť lídrom v danej lokalite a musí brať do úvahy zmenu klímy pri svojich strednodobých či dlhodobých strategických rozvojových zámeroch, ale aj pri svojich každodenných činnostiach a rozhodnutiach. Kľúčovým dokumentom pre strategické klimatické plánovanie mesta Košice bude „akčný plán“.

AKTIVITY PROJEKTU
1. Akčný plán
2. Budova MMK a priľahlé verejné priestranstvá
3. Ťahanovská vodná záhrada
4. Medzigeneračné komunitné centrum Laborecká 2
5. Enviromentálne centrum
6. Propagácia a informovanosť

VÝSTUPY PROJEKTU
Vytvorenie komplexného jednotného dokumentu „akčný plán“ pre strategické klimatické plánovanie mesta Košice. Zníženie emisií CO2 o 2202,4 ton za 6 rokov a zrealizovať 20 klimaticky orientovaných opatrení realizovaných v intraviláne mesta Košice.

ZAČIATOK REALIZÁCIE    05/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE    04/2024
TYP PROJEKTU    investičný
FÁZA REALIZÁCIE    v realizácii

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.
Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics.
Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.
Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are:
#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
#5 Justice and Home Affairs
All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk . 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/