Prejsť na obsah

Majetková komisia 2022 - 2026

Činnosť komisie:

 1. posudzuje prevod nehnuteľného majetku a:
  • navrhuje mestskému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice; posudzuje a navrhuje povolenie plnenia zo zmluvy v splátkach,
  • navrhuje mestskému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri nadobúdaní nehnuteľného majetku  do majetku mesta Košice,
 2. posudzuje prevod hnuteľného majetku mesta a navrhuje výšku kúpnej ceny hnuteľného majetku,
 3. posudzuje zriadenie vecného bremena a navrhuje náhradu  za zriadenie vecného bremena,
 4. posudzuje  prenájom majetku mesta v správe mesta na dobu neurčitú a prenájom majetku mesta na dobu určitú, navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku mesta v správe mesta na dobu neurčitú, a navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku mesta na dobu určitú; ak nájomné nie je určené predpisom mesta,
 5. posudzuje prenájom majetku, ak je nájomcom mesto Košice a zaujíma stanovisko k výške nájmu,
 6. zaujíma stanovisko k žiadostiam nájomcov o súhlas s prenajímaním majetku mesta pre tretie osoby,
 7. posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým právam vo vzťahu k prevodu majetku mesta a nadobúdaniu do majetku mesta, najmä k zriadeniu predkupného práva, práva spätnej kúpy a iné,
 8. posudzuje a zaujíma stanovisko k ďalším dôležitým majetkovým úkonom vo vzťahu k majetku mesta a jeho majetkovým právam ako aj vo vzťahu k nadobúdanému majetku a majetkovým právam do vlastníctva mesta.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách